agenda ALV 09-04-10

05-04-2010 door peter.leuwerink

Agenda Algemene Ledenvergadering Budovereniging Hantei, 9 april 2010

 

Café Jantje, aanvang 20.30 uur

 

 

 

1. Opening

 

2. Mededelingen

 

3. Notulen vorige algemene ledenvergadering (19 juni 2009)

 

4. Verslagen 2009

 

5. Verslag kascommissie

 

6. Verkiezing kascommissie

 

7. Contributieverhoging

 

8. Voorstel wijziging artikel 4 huishoudelijk reglement. Het bestuur stelt voor de tekst (Leden van Hantei, die gaan studeren, kunnen op hun verzoek tijdens die tijd vermindering van kontributie krijgen.) te vervangen door:

 

Leden van Hantei die gaan studeren en zich buiten Oldenzaal vestigen en daarom niet of slechts in het weekend gebruik kunnen maken van het trainingsaanbod van Hantei, kunnen op hun verzoek vermindering van contributie krijgen.

 

9. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: Gerrit Eissink

Aftredend en herkiesbaar: Ben Platier

 

Kandidaten voor een functie in het bestuur kunnen zich tot aan de aanvang van de algemene ledenvergadering melden bij de secretaris (Ben Platier).

 

10. Huldigingen

 

11. Rondvraag